ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در ارائه اپلیکیشن به اطلاع میرساند نسخه ای که در حال حاضر در دسترس شما برای دانلود قرار دارد نسخه آزمایشی می باشد.

**نسخه اصلی در آبان ماه از طریق همین آدرس منتشر خواهد شد.**